Bratrstvo

12.11.21 - Gediman - Komentáře (0)
Popis organizace Bratrstvo.
Domovské území: Luna
Hlavní město: Luna City
Vůdce: Kardinál
Měna: Kardinálova koruna
Bratrstvo

Původ
Bratrstvo založil Nathaniel Durand - od těch dob se počítá letopočet YC.

Politika
Vůdcem Bratrstva je Kardinál. V současné době jím je Nathaniel Durand XVII. Pod ním je Kurie, což je koncil nižších vůdců. Kurie má sídlo ve Velké katedrále na Luně. Rozhoduje o všem, co se má v Bratrstvu, ale i mimo něj, stát. Kurie má vlastní ozbrojenou sílu, tzv. Fury Elite Guard (Zuřivá elitní garda), která podléhá pouze jejímu velení. Pod Kurií jsou pak čtyři direktoráty.

Kardinál Nathaniel Durand XVII:
Bratrstvo

--První direktorát-- neboli Mystikové. Zabývá se studiem magických sil Umění.

The Distorters (Pokřivitelé)
Tato sekce se zabývá používáním sil Umění k aktivním účelům. Dále se dělí na dvě sub-sekce:
- Healers: Sub-sekce Léčitelů se zabývá používáním Umění k ochraně. Členové této sekce léčí zranění, nemoci atd.
- Warriors: Sub-sekce Válečníků se zabývá používáním Umění k útoku. Členové této sekce používají čistě bojová kouzla, která zabíjí a ničí.

The Changellors (Měnitelé)
Tato sekce se zabývá používáním sil Umění k manipulaci s lidskou myslí. Dělí se na dvě sub-sekce:
- Interrogators: Sub-sekce Vyslýchačů se zabývá používáním Umění k vyslýchání zajatců, které určila Inkvizice.
- Liaison Changellors: Sub-sekce Styčných měnitelů se zabývá používáním Umění k odhalování pravdy, například během diplomatických jednání.

The Seers (Věštci)
Tato sekce se zabývá používáním sil Umění k odhalování budoucnosti a minulosti. Dělí se na dvě sub-sekce:
- Prophets: Sub-sekce Proroků se zabývá používáním Umění k vidění budoucnosti.
- Chroniclers: Sub-sekce Kronikářů se zabývá používáním Umění k vidění minulosti.

The Keepers (Strážci)
Tato sekce se zabývá čistě výzkumem Umění. Jejími členy jsou převážně zkušení Strážci Umění. Dělí se na dvě sub-sekce:
- Researchers: Sub-sekce Výzkumníků se zabývá odhalováním nových kouzel.
- Engineers: Sub-sekce Inženýrů nově objevená kouzla "testuje" na bitevním poli, aby zjistila, jak jsou účinná.

--Druhý direktorát-- neboli Inkvizice. Jeho akce jsou ze všech čtyř direktorátů nejvíc viditelné. Inkvizice totiž představuje ozbrojenou sílu Bratrstva. Operuje jak na bitevních polích, tak v utajení ve městech. Jeho cílem je stíhat Kacíře a likvidovat jakoukoliv přítomnost Temné legie.

The Inquisitors (Inkvizitoři)
Tato sekce se zabývá odhalováním a pronásledováním Kacířů. Dělí se na tři sub-sekce:
- Mortificators: Sub-sekce Mortifikátorů se zabývá "špinavou prací" - utajeně likviduje nebezpečné či nepohodlné členy korporací, ale také i Bratrstva.
- Internal Investigations: Sub-sekce Vnitřního vyšetřování se zabývá odhalováním vlivu Temnoty přímo mezi členy Bratrstva.
- External Investigations: Sub-sekce Vnějšího vyšetřování se zabývá odhalováním vlivu Temnoty všude jinde.

The Intelligence (Rozvědka)
Tato sekce se zabývá špionáží a tajnými operacemi. Jejími členy jsou převážně Revizoři, kromě malých výjimek. Rozvědka patří mezi nejlepší špionážní agentury ve Sluneční soustavě.

The Sacred War (Posvátná válka)
Tato sekce se zabývá výcvikem a řízením jednotek Posvátných bojovníků.

The Military (Armáda)
Tato sekce se zabývá řízením ostatních složek armády Bratrstva. Dělí se na dvě sub-sekce:
- The Ground: Sub-sekce pozemních sil velí všem pozemním silám.
- The Air: Sub-sekce vzdušných sil velí všem vzdušným silám. Členy této sub-sekce jsou Archandělé.

--Třetí direktorát-- neboli Misie. Úkolem Misie je šířit svaté slovo Kardinála mezi prostý lid a verbovat tak nové Bratry. Zahrnuje ale také vědce a historiky.

The Mission (Misie)
Tato sekce se zabývá stykem s veřejností. Dělí se na sedm sub-sekcí:
- Chroniclers: Sub-sekce Kronikářů tvoří mediální sílu Bratrstva. Jejím úkolem je zaznamenávat všechny události do kronik. Dále se ještě dělí na The Investigators a na The Producers. Vyšetřovatelé jsou v podstatě novináři a reportéři, kteří shromažďují informace o okolním dění. Producenti je pak zpracovávají a vydávají v novinách nebo vysílají v rádiu či televizi.
- Servers: Sub-sekce Služebníků zajišťuje veškeré služby občanům, např. prodej zboží, poradenství.
- Preachers: Sub-sekce Kazatelů šíří svaté slovo Bratrstva.
- Recruiters: Sub-sekce Rekrutorů přijímá nové členy do řad Bratrstva.
- Doctors: Sub-sekce Doktorů léčí lidi zraněné, nemocné, nebo pod vlivem Temnoty.
- Armorers: Sub-sekce Zbrojařů zajišťuje přísun zbraní, munice a dalších zásob pro armádu Bratrstva.
- Bankers: Sub-sekce Bankéřů zajišťuje finanční transakce a spravuje také Kardinálovy pokladnice - trezory, kde je uloženo veškeré bohatství Bratrstva.

The Artefacts (Artefakty)
Tato sekce se zabývá zkoumáním, katalogizací a hlídáním artefaktů. Členy této sekce jsou převážně Starožitníci. Dělí se na dvě sub-sekce:
- Locators: Sub-sekce Lokátorů se zabývá hledáním artefaktů.
- Caretakers: Sub-sekce Hlídačů se zabývá hlídáním artefaktů.

The Scribes (Písaři)
Tato sekce se zabývá psaním všech listin. Aby nedošlo ke znesvěcení Temnotou, je vše ručně psáno a přepisováno. Dělí se na dvě sub-sekce:
- Scribes: Sub-sekce Písařů se zabývá psaním, opisováním a přepisováním všech listin a dokumentů, které Bratrstvo potřebuje. Zabývá se také produkcí Knihy zákona.
- Archivists: Sub-sekce Archivářů se zabývá shromažďováním všech takto napsaných listin a dokumentů a jejich ochranou před vlivem Temnoty.

--Čtvrtý direktorát-- neboli Administrativa. Ačkoliv navenek jeho operace nejsou nijak viditelné, je tento direktorát nejdůležitější. Řídí totiž chod celého Bratrstva a stará se o jeho ekonomiku.

The Administrators (Administrátoři)
Tato sekce se zabývá vlastním řízením politiky Bratrstva.

The Observers (Pozorovatelé)
Tato sekce se zabývá kontrolou veškerých operací Kartelu či korporací.

The Diplomats (Diplomaté)
Tato sekce udržuje diplomatické vztahy s korporacemi a Kartelem. Zabývá se vyjednáváním a spoluprácí. Dělí se na dvě sub-sekce:
- Receivers: Sub-sekce Příjemců se zabývá vyjednáváním s velvyslanci, které vyslaly korporace či Kartel.
- Emissaries: Sub-sekce Emisařů se zabývá vysíláním velvyslanců ke korporacím či Kartelu.

The Advisors (Poradci)
Tato sekce zahrnuje obchodníky, kteří udržují obchodní vztahy s korporacemi. Dále se dělí na dvě sub-sekce:
- Sellers: Sub-sekce Prodejců prodává výrobky či služby Bratrstva korporacím či Kartelu obecně.
- Buyers: Sub-sekce Kupců nakupuje výrobky či služby od korporací či Kartelu obecně.


ZAJÍMAVOSTI
Bratrstvo se objevilo už ve hře Mutant RYMD, předchůdci Mutant Chronicles.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti

Načtení stránky trvalo 0.0129 vteřin